Gwarantujemy doradztwo i najlepszą cenę

Znalazłeś taniej? Napisz do nas!

Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu „Moja Woda”. Otrzymaj nawet 6000zł! Czytaj więcej.

Oferta spoza sklepu internetowego:

Oferta w sklepie internetowym:

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Oszczędzanie i ekologia, czyli oczyszczanie ścieków bytowych w biologicznej oczyszczalni ścieków SOLIDO wykorzystującej technologię SBR.

Oczyszczanie ścieków jest tak samo niezbędne, jak zapewnienie wody pitnej, czy doprowadzenie energii elektrycznej. Bardzo często jest ono kojarzone ze zbiorową siecią kanalizacyjną i centralną oczyszczalnią. Warto jednak zaznaczyć, iż w pewnych warunkach oczyszczanie ścieków bytowo – gospodarczych może odbywać się w  sposób indywidualny i  co ważne, równie skuteczny. W sytuacjach, kiedy miejscowość charakteryzuje się rozproszonym systemem zabudowy, brak jest dostatecznie chłonnych odbiorników ścieków, a także niekorzystna jest topografia terenu, wówczas prawidłowo zastosowany indywidualny system oczyszczania ścieków może okazać się rozwiązaniem znacznie bardziej ekonomicznym niż system zbiorowy, a równie jak on wydajny.

Własna przydomowa oczyszczalnia ścieków (POŚ) to rozwiązanie dla inwestorów, którzy posiadają działkę bez przyłącza kanalizacyjnego lub gdy koszty wykonania i korzystania z takiego przyłącza są znaczne. Problem braku przyłączy kanalizacyjnych dotyczy ponad 85 mln mieszkańców Europy, a ponadto obecne realia ekonomiczne sprawiają, że instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków jest często znacznie korzystniejsza finansowo niż wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, zwłaszcza na obszarach pozamiejskich. W przypadku przydomowej oczyszczalni biologicznej koszty eksploatacyjne kształtują się na poziomie od 100 – do 300 PLN na mieszkańca rocznie (energia elektryczna, wywóz osadu), podczas, gdy w przypadku centralnej kanalizacji sanitarnej, w zależności od jej lokalizacji, koszty wynoszą średnio od 500 PLN do 1000 PLN na mieszkańca rocznie.

Dobór sposobu oczyszczania ścieków

Dobór sposobu oczyszczania ścieków zależy od lokalnych warunków gruntowo-wodnych, topografii działki oraz charakteru i wielkości obiektu i powinien każdorazowo opierać się o analizę czynników, takich jak:

 • ukształtowanie terenu,
 • przepuszczalność gruntu,
 • poziom zwierciadła wód gruntowych (np. w oczyszczalniach drenażowych pomiędzy drenażem rozsączającym a max poziomem wód gruntowych musi być zachowana odległość min. 150 cm),
 • odległość urządzeń od obiektów budowlanych (studnia, budynek, itp.) oraz granicy działki,
 • zakładana liczba użytkowników,
 • możliwość zrzutu oczyszczonych ścieków – istnienie ew. powierzchniowego odbiornika ścieków (rów melioracyjny, rzeka).

Ścieki bytowe zawierają dużą ilość zawiesin oraz związków organicznych i nieorganicznych. Mogą w nich znajdować się także wirusy i bakterie chorobotwórcze oraz jaja robaków pasożytniczych. Skażenie wód powierzchniowych i podziemnych ściekami bytowymi stanowi więc poważne zagrożenie higieniczne, a także epidemiologiczne, dlatego kluczowe znaczenie z punktu widzenie ochrony środowiska ma wybór technologii wykorzystywanej do oczyszczania ścieków. Im bardziej dopracowana, skuteczna i efektywna technologia, tym mniej zanieczyszczone środowisko naturalne. Warto więc postawić na efektywny i skuteczny, a zarazem niedrogi w eksploatacji system oczyszczania –  wszystkie te elementy łączy biologiczna oczyszczalnia ścieków Solido, wykorzystującą technologię SBR i pracująca na bazie osadu czynnego. SBR to skrót od wyrazów – Sequencing Batch Reactor. Już sama nazwa wskazuje, jak pracuje dana technologia: ścieki są oczyszczane w sposób okresowy (Batch, Reactor), a utlenianie biologiczne i sedymentacja przebiegają bez przerwy w ściśle określonym przedziale czasu, który jest ciągle powtarzany (Sequencing).

Przydomowa oczyszczalnia ścieków SOLIDO wyposażona jest w sekwencyjny reaktor biologiczny (SBR), a zmagazynowane w osadniku wstępnym surowe ścieki są stopniowo przesyłane do komory oczyszczania biologicznego zawierającej mikroorganizmy (osad czynny). Osad czynny (biomasa zawieszona) to zespół mikroorganizmów (biocenoza) złożony z bakterii, grzybów mikroskopowych i pierwotniaków. Mikroflora osadu (bakterie i grzyby) rozkłada związki organiczne występujące w ściekach na substancje proste, m.in.: dwutlenek węgla, wodę i amoniak, który zostaje utleniony do azotanów, mikrofauna zaś odżywiając się bakteriami i grzybami reguluje ich ilość w biocenozie. W procesie czyszczenia wyodrębnione są dwa etapy: etap buforowania i magazynowania osadu ściekowego oraz etap SBR. Pełen cykl oczyszczania jednej partii ścieków trwa ok. 8 godzin – w tym czasie przez 6 godzin trwa napowietrzanie, a przez 2 godziny sedymentacja. Cykl ten jest sterowany elektronicznym, programowalnym sterownikiem i można go w odpowiedni sposób dostosować do warunków lokalnych. Wartości robocze na sterowniku można optymalizować.

Ścieki oczyszczone w procesie SBR mogą być z łatwością oddane do gruntu poprzez odpowiednio dobrany (w zależności od warunków glebowych) system skrzynek rozsączających. Ścieki oczyszczone mogą być również odprowadzone do wód płynących lub stojących, jednak w tym przypadku konieczne jest uzyskania zgody odpowiednich organów.

 przydomowa-oczyszczalnia

Fot. Przykład przydomowej oczyszczalni biologicznej z układem rozsączania

 przydomowa-oczyszczalnia-1 przydomowa-oczyszczalnia-2

Fot.: Osad czynny pod mikroskopem

 przydomowa-oczyszczalnia-3

Fot.: Osad czynny – zawiesina

 przydomowa-oczyszczalnia-4

Fot.: Osad czynny po opadnięciu (po upływie ok. 30 min.)

 przydomowa-oczyszczalnia-5

Fot.: Oczyszczone ścieki

Reasumując

Dobór odpowiedniej oczyszczalni ścieków ze względu na ich jakość i dopływ dobowy, warunki gruntowo-wodne, ukształtowanie terenu, a przede wszystkim możliwość odprowadzenia do odbiornika ma decydujący wpływ na funkcjonowanie urządzenia przez kolejne lata. Nie warto więc wybierać urządzeń pozornie tanich, które mogą okazać się kosztowne lub wręcz niemożliwe w dłuższej eksploatacji.

Przeczytaj także:  Charakterystyka oczyszczalni ścieków wykorzystującej technologię SBR

Wybierz opis pól
 • Obraz
 • SKU
 • Ocena
 • Cena
 • Ilość
 • Dostępność
 • Dodaj do koszyka
 • Opis
 • Zawartość
 • Waga
 • Wymiany
 • Dodatkowe informacje
Kliknij na zewnątrz boxa, aby zamknąć porównanie
Porównaj